Navigácia

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ĽUTINA 4, 082 57 ĽUTINA
tel.č. 0917476292, e-mail: zs@zslutina.edu.sk

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Základnej školy v Ľutine

 

Školský rok: 2018/2019

 

Úvod

 Základná škola v Ľutine je školou všeobecného zamerania. Jej zriaďovateľom je Obecný úrad Ľutina, navštevujú ju žiaci z obvodu obcí Ľutina, Olejníkov a Jakovany. V záujme naplnenia práva na vzdelanie vedenie školy zabezpečí vnútorný chod školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole efektívne využitý z hľadiska vzdelávania, aj časom príjemne stráveným žiakmi aj učiteľmi.
Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem - Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a  slobôd a iné platné dokumenty vo vzťahu  k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy.
Z tohto dôvodu  sa ustanovuje nasledovný vnútorný poriadok školy, ktorý sa opiera o platnú legislatívu MŠVVaŠ SR.
Vnútorný poriadok školy je  záväzný pre všetkých žiakov Základnej školy v Ľutine.     

OBSAH

Úvod

A. Všeobecné ustanovenia

I. Organizácia vyučovacieho dňa
II. Práva a povinnosti žiakov
III. Výchovné opatrenia


B. Zásady správania sa žiakov

I. Oslovenia a pozdravy
II. Príchod žiakov do školy
III. Správanie sa žiakov na vyučovaní
IV. Správanie sa žiakov cez prestávky
V. Odchod žiakov zo školy
VI. Dochádzanie žiakov do školy
VII. Náplň práce týždenníkov
VIII. Komisionálne skúšky, opravné skúšky
IX. Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí

X. Pedagogický dozor nad žiakmi

XI. Podmienky na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia detí  a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou, násilím a šikanovaním

XII.  Opatrenia na zamedzenie šírenia legálnych a nelegálnych drog

XIII.  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí

XIV. Požiadavky na verejnosť

XV. Záverečné ustanovenia

 A. Všeobecné ustanovenia

I. Organizácia vyučovacieho dňa

 1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický pracovník.
Vyučovanie začína spravidla o 7:25 hod. a končí o 13:55 hod. Časový harmonogram vyučovacích hodín sa prispôsobuje školským autobusovým spojom dochádzajúcich žiakov.


Časový rozvrh hodín:             
1. hodina  7:25 -     8:10 hod.
2. hodina  8:15    -  9:00 hod.
3. hodina  9:10 -     9:55 hod.
4. hodina  10:10 -   10:55 hod.
5. hodina  11:00 -   11:45 hod.
6. hodina  11:55 -   12:40 hod

12:40 – 13:10 obedňajšia prestávka
 7. hodina  13:10 -   13:55 hod.

Krúžky majú činnosť podľa harmonogramu vedúcich krúžkov.

2. Budova školy je otvorená  v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do  16:00 hod. Vstup do budovy školy tu nezamestnaným osobám je možný len so súhlasom zodpovedných pracovníkov školy.
 3. Pred začiatkom vyučovania pomáha pedagogickému pracovníkovi s dozorom v šatni aj  školníčka do 7:25. Žiaci odchádzajú do tried o 7:15, dohľad nad nimi majú určení dozor konajúci učitelia podľa schváleného rozvrhu pedagogického dozoru v danom školskom roku. Vyučovanie sa začína o 7:25 hod a končí sa 6. hodinou o 12:40 hod. Pri spájaní hodín technickej, výtvarnej alebo telesnej výchovy môžu mať žiaci aj 7. hodinu. Po 6. hodine  majú žiaci obedňajšiu prestávku. Počas krúžkovej činnosti vykonávajú dozor vedúci krúžkov  a vyučujúci na 7. hodine.
4. Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, v   počítačovej učebni, v jazykovom laboratóriu. Vyučovanie telesnej výchovy sa uskutočňuje na školskom ihrisku, multifunkčnom ihrisku v obci Ľutina ,vo fitnes alebo na chodbe. Hlavne počas hodín na chodbe sú žiaci povinní zachovávať podľa možnosti ticho a disciplínu, aby nerušili vyučovací proces v triedach. Dozor nad prezliekajúcimi sa žiakmi má učiteľ telesnej výchovy, žiaci sa riadia jeho príkazmi. 
5. Za kľúče od šatne zodpovedá učiteľ, ktorý žiakov do šatne odviedol. Keď opúšťajú budovu školy počas vyučovania,  je povinný za žiakmi šatňu zamknúť.
6.
Počas malých prestávok  žiaci zostávajú vo svojich triedach, pripravujú sa na ďalšiu hodinu, desiatujú. Hlavná desiatová prestávka je spravidla po druhej vyučovacej hodine. Pritom sú disciplinovaní a udržujú učebňu v čistote. Týždenníci si konajú svoje povinnosti, upozorňujú dozor konajúcich učiteľov na nedostatky v triede, hlavne čo sa týka správania spolužiakov. Žiaci počas malých prestávok môžu opúšťať triedu, ak potrebujú ísť na WC, alebo, ak im to dovolil učiteľ. Na záchode sa žiaci správajú ako kultúrni ľudia, dodržiavajú zásady hygieny, využívajú svoje hygienické vrecúška. Je zakázané zdržiavať sa tam bezdôvodne. Žiak v prípade súrnej potreby môže ísť na WC, po slušnom oznámení vyučujúcemu. 
7. Všetky požiadavky voči škole (potvrdenia, žiadosti a  pod.) môžu žiaci predkladať len prostredníctvom triednych učiteľov.
8. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne u riaditeľa školy. Informácie o žiakoch môžu zákonní zástupcovia  získavať na triednych schôdzkach rodičov, alebo prostredníctvom vopred dohovorenej konzultácie s triednym, či iným učiteľom.

 

II. Práva a povinnosti žiakov
Práva a povinnosti rodičov


1. Každý žiak má právo:

a)  na bezpečnosť a na ochranu zdravia pri vyučovaní
b) na dodržiavanie základných psychohygienických noriem (počet a dĺžka prestávok, dĺžka vyučovania v jednom celku)
c) na kvalitnú výučbu v každom povinnom a aj  voliteľnom predmete, má právo na 45 minútovú vyučovaciu hodinu
d) na komunikáciu s učiteľmi v duchu zásad humanity a tolerancie
e) slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme
f) byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený a poznať v primeranej lehote výsledok hodnotenia
g) na zdôvodnenie klasifikácie a objektívne hodnotenie
h) robiť chyby, pomýliť sa, niečo zabudnúť. Následne má právo ospravedlniť sa
i) v odôvodnených prípadoch požiadať o komisionálne skúšanie prostredníctvom zákonného zástupcu
j) vybrať si voliteľné predmety z ponúkaného súboru podľa možnosti školy a počtu prihlásených
žiakov
k) podľa vlastného záujmu prihlásiť sa na nepovinný predmet alebo sa zapojiť do činnosti niektorého krúžku
l) na výber budúceho štúdia, resp. povolania
m) primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu
n) podľa svojich potrieb má právo využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora drogovej prevencie
o) na ochranu súkromia, cti a povesti
p) na pokojné zhromažďovanie sa a združovanie
r) na odpočinok a voľný čas, na účasť na oddychovej činnosti, slobodnú účasť na kultúrnom živote a umeleckej činnosti
s) na zaobchádzanie na základe rovnosti, bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, etnický alebo sociálny pôvod, majetok, politické alebo iné zmýšľanie, náboženstvo, telesnú alebo duševnú nespôsobilosť, na ochranu pred diskrimináciou
t) ochranu pred fyzickým a psychickým násilím a zanedbávaním
u) aby bol vypočutý,  keď mu hrozia sankcie z porušovania školského poriadku
v) zabezpečenie adekvátnych personálnych a materiálno- technických podmienok, na individuálny prístup, ak si vyžaduje špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
y) žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. 
z) žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky


2. K povinnostiam  žiakov patrí:

a) osvojiť si vedomosti, zručnosti  a získať návyky poskytované základnou školou
b) osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť a rešpektovať pokyny pedagogických pracovníkov a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole
c) dodržiavanie všeobecných zásad bezpečnosti a ochrany zdravia (chrániť vlastné zdravie a zdravie iných), rešpektuje usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom
d) dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí
e) byť  v škole vhodne a čisto upravený, pri podozrení z pedikulózy je povinný podrobiť sa kontrole
f) šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami, chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne zapožičané
g) dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny  obsiahnuté vo vnútornom poriadku školy
h) žiak je povinný chodiť do školy pravidelne, pripravovať sa na hodiny podľa rozvrhu hodín, zúčastňovať sa činností, ktoré organizuje škola. Účasť na nepovinných predmetoch, záujmových krúžkoch je pre zaradených žiakov povinná
i) nastupovať do školy 10 minút pred začiatkom vyučovania svojej triedy
j) neskákať vyučujúcemu do reči, ale slušne sa prihlásiť
k) udržiavať v škole poriadok, najmä v súvislosti s konzumáciou potravín a nápojov  (nepoužívať sklenené obaly)
l) v odborných učebniach dodržiavať pokyny správania sa vypracované vyučujúcimi, ktorí za
príslušnú učebňu zodpovedajú
m) nosiť učebnice, zošity, žiacku knižku, školské potreby a pomôcky podľa pokynu  vyučujúcich, pozor na úmyselné zabúdanie žiackej knižky
n) nevstupovať do školy chorý, s horúčkou a najmä, ak má nákazlivé ochorenie, chrípku, osýpky, kiahne, pedikulózu, svrab a podobne
Dôležité upozornenie: Ak žiak vstúpi do školy a bude zistené, že je chorý nákazlivým ochorením, bude musieť okamžite opustiť školu, pretože v škole sa nenachádza izolačná miestnosť. Vždy sa ihneď škola kontaktuje so zákonným zástupcom žiaka.
o) žiak sa musí v škole správať slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov, podľa svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok.
Žiak sa musí správať slušne aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania (Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o základnej škole, § 20 Pravidlá správania žiaka) .


3. Žiakovi nie je dovolené:

a)  fajčiť v priestoroch školy, v okolí školy a pri všetkých činnostiach organizovaných školou
b) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, používať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou
c) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie, veci, ktoré by mohli rozptyľovať  pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní (napr. pyrotechnické hračky, výbušniny, zbrane)
d) manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (napr. hasiace prístroje, bleskozvod, hydrant), manipulovať so svetelnými vypínačmi, audiovizuálnymi prístrojmi, je zakázané zapájanie elektrospotrebičov do elektrickej siete
e) znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, šatní a ostatných priestorov školy. Škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil, je povinný jeho zákonný zástupca uhradiť!
f) používať vulgárne a hrubé výrazy
g) počas vyučovacieho procesu  používať mobilný telefón (ak žiak na vlastné riziko mobilný telefón v škole má, musí byť počas vyučovacích hodín aj cez prestávky vypnutý). Keď žiak poruší zákaz, učiteľ má právo zobrať mu mobil a odovzdať ho zákonnému zástupcovi žiaka.
h) konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu
i) nosiť do školy drahé a cenné veci a neprimerane vysoké sumy peňazí; v prípade straty či odcudzenia  ide o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si takéto drahé veci do školy priniesol
j) propagácia a šírenie symbolov rôznych hnutí a siekt- fašizmus, rasizmus, anarchizmus, skinheads
k) šíriť nepravdivé a faktami nepodložené informácie o škole, žiakoch, zamestnancoch školy, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena školy
l) prisvojovať si cudzie veci v objekte školy, vo verejno- spoločenských zariadeniach


4. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo:

a) vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti;

b)právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.

c)žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania
d) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom
e) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
f) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa
g) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy
h) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy
ch) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy

 

5. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný:

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností
b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom
c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby
d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
f) zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas. Dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom
g) ak sa  žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti  žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť  žiaka na súťažiach
h) neprítomnosť  žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Vo  výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.

 III. Výchovné opatrenia

Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú žiakovi za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania.


Pochvaly

1. Pochvala triednym učiteľom:

a) za výborný prospech – priemer do 1,5
b) za výbornú dochádzku do školy – 0 vymeškaných hodín
c) za reprezentáciu školy
d) za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností
e) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou

2. Pochvala riaditeľom školy:

a) za výborný prospech – priemer 1,0
b) za úspešnú reprezentáciu školy
c) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou

 Opatrenia na posilnenie disciplíny

1. Napomenutie triednym učiteľom:

Za jednorazové porušenia vnútorného poriadku školy

 

2. Pokarhanie triednym učiteľom:

a) za 3 zápisy v klasifikačnom hárku (a zároveň v žiackej knižke) alebo ústnu sťažnosť učiteľov prednesenú na pedagogickej rade
b) za nevhodnú úpravu zovňajšku
c) za neprezúvanie sa v priestoroch školy
d) za nesplnenie povinnosti týždenníkov
e) za iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim alebo žiackym kolektívom
f) za neskoré neodôvodnené príchody na vyučovanie najmenej  3 krát

Ak sa žiak voči VPŠ uvedeným spôsobom previnil viacnásobne, dôsledkom je prísnejšie výchovné opatrenie.

3. Pokarhanie riaditeľom školy:

a) za neospravedlnenú absenciu do 15 hodín
b) za podvádzanie
c) za fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxických látok v školských priestoroch a na školských akciách
d) za opakované neslušné správanie sa
e) za 4 a viac zápisov v klasifikačnom hárku (a zároveň v žiackej knižke)
f) za opakujúce sa priestupky uvedené v bode 2, za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia (podľa závažnosti)
g) za prinášanie pyrotechnických hračiek do školy

4. Znížená známka zo správania 2. stupňa:

a) za neospravedlnenú absenciu od 15 hodín do 20 hodín
b) za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce zdravie žiakov a učiteľov
c) za krádež
d) za úmyselné ublíženie na zdraví
e) za šikanovanie a vydieranie
f) za vandalizmus
g) za prejavy rasovej neznášanlivosti, za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy
h) za úmyselné poškodzovanie majetku školy (podľa závažnosti)
ch) za šikanovanie

5. Znížená známka 3. stupňa:

a) za neospravedlnenú absenciu od 20 do 30 hodín
b) za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 4

6. Znížená známka 4. stupňa:

a) za neospravedlnenú absenciu nad 30 hodín
b) za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 5 podľa uváženia pedagogickej rady

 

 B. Zásady správania sa žiakov

I. Oslovenie a pozdravy

1. Žiaci zásadne oslovujú pracovníkov školy: pán riaditeľ, páni zástupkyňa, pani učiteľka, pani  školníčka a pod.
2. Žiaci zdravia pozdravom „Dobrý deň“ („Dobré ráno“, „Dobrý večer“). Žiaci zdravia v ten istý deň len pri prvom stretnutí.
3. Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy.
4. Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku hodiny tak, že vstanú. Ak príde do triedy iný vyučujúci alebo iná dospelá osoba, postavia sa. Pri ich odchode sa žiaci tak isto postavia. Sadajú  si na pokyn vyučujúceho.
5. Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, práce s PC, praktických cvičení, pri písaní kontrolných prác a na pokyn vyučujúceho, žiaci nevstávajú.
6. Žiaci zdravia pracovníkov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy.

 

II. Príchod do školy

1. Žiaci prichádzajú do školy najneskôr 10 minút pred začiatkom prvej vyučovacej hodiny.
2. Žiaci vstupujú do školskej budovy od 7:15 hod. v letných mesiacoch, v zime alebo v zlom počasí od príchodu autobusu z Jakovian, o 7:25 sa budova školy zamyká, pokiaľ nemeškajú autobusy.
3. V prípade oneskoreného príchodu žiak zazvoní pri hlavnom vchode.
4. Žiaci si pred vstupom do budovy  očistia obuv. V priebehu celého školského roka sa prezúvajú do zdravotne nezávadných prezuviek (nesmú mať čiernu podrážku znečisťujúcu podlahu). Obuv a vrchné ošatenie si odkladajú do uzamknuteľných skriniek v šatni. Každý žiak na začiatku školského roka dostane od triedneho učiteľa kľúč od svojej skrinky, ktorý odovzdá na konci školského roka triednemu učiteľovi. Každý triedny učiteľ má ešte náhradné kľúče.
5. Žiaci prichádzajúci do budovy na poobedňajšie vyučovanie alebo krúžky, sa riadia pokynmi vyučujúceho, vedúceho krúžku.
6. Čas od príchodu do školy až po začiatok vyučovania, ako aj čas malých prestávok trávia žiaci opakovaním učiva a prípravou na vyučovacie hodiny.

 

III. Správanie sa žiakov na vyučovaní 

1. Žiaci  prichádzajú na všetky školské podujatia včas, riadne pripravení, so všetkými učebnými a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu hodín potrebujú na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu majú pripravené na lavici. Ostatné veci majú uložené v aktovke.
2. Žiak nosí do školy iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie. Nenosí do školy veci drahé a také, ktoré by narúšali pozornosť spolužiakov, prípadne by mohli narušiť výchovu žiakov (napr. zbrane, výbušniny, drahé šperky, nevhodnú literatúru, väčšiu sumu peňazí, zvieratá, elektrické spotrebiče). Pri ich odcudzení alebo strate škola nezodpovedá za vzniknutú škodu. Učiteľ má právo zadržať predmet, ktorým sa narúša vyučovací proces (zadržaný predmet odovzdá rodičom žiaka).
3. Na hodinách  v špeciálnych učebniach a na hodinách telesnej výchovy sa žiaci riadia pokynmi vyučujúcich. Na hodinách telesnej výchovy je zakázané nosiť prstene, retiazky, náušnice, hodinky a pod..
4. Žiak na vyučovaní sedí slušne na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a neruší vyučovanie.
5. Pri skúšaní má žiak učebnice i zošity zatvorené, ak učiteľ neurčí inak.
6. Ak chce žiak odpovedať alebo sa chce vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. Ak je žiak vyvolaný, postaví sa, odpovedá nahlas a zreteľne.  Sadne si len na pokyn vyučujúceho.
7. Hovoriť bez dovolenia,  žuť žuvačku  počas vyučovania je prejavom neslušnosti.
8. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa na začiatku hodiny a uvedie dôvod nepripravenosti, ktorý učiteľ môže akceptovať podľa závažnosti dôvodu. Ospravedlnenie počas hodiny nemusí učiteľ akceptovať.
9. Žiak rešpektuje výber učiteľových metód a postupov, ktoré si zvolil na dosiahnutie edukačných cieľov.
10. Žiak môže opustiť triedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.
11. Pred opustením triedy každý žiak urobí vo svojom okolí poriadok. Odpadky odprace do odpadkového koša a vyloží svoju stoličku na lavicu.

 

IV. Správanie sa žiakov cez prestávky

1. Cez prestávky žiak spravidla zostáva v triede, okrem veľkej prestávky. Pripraví si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu, nadesiatuje sa. Správa sa pokojne, umožní spolužiakom nerušene sa pripravovať na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním, nebije sa, nebehá po triede ani po chodbe, neničí školské zariadenie, nekričí, nevykláňa sa z okien ani z nich nevyhadzuje odpadky, nenakláňa sa cez zábradlie, nesedí na krytoch radiátorov (veľká chodba).
2. Po ukončení 3. hodiny  žiaci odchádzajú na veľkú chodbu bez zbytočných prieťahov alebo protestov.
3. Počas prestávok nesmú žiaci opustiť areál školy. V letných mesiacoch môžu žiaci tráviť veľkú prestávku na školskom ihrisku. Na žiakov dohliadajú pedagogickí pracovníci vykonávajúci dozor.
4. Nevypracúva v škole písomné domáce úlohy, ktoré mu boli uložené v predchádzajúcich dňoch.
5. Žiak sa nezdržiava zbytočne na toaletách, nehádže smeti a odpadky do záchodových mís, pisoárov a umývadiel. Zatvára po použití vodovodný kohútik a zhasína za sebou svetlo.
6. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiaci v tichosti očakávajú príchod vyučujúceho. Ak sa vyučujúci v priebehu 5. minút nedostaví do triedy, oznámi to týždenník v zborovni, riaditeľni alebo školníčke.
7. Pri zistení, že žiaci poškodili majetok, zariadenie, ktoré je naším spoločným majetkom, musia škodu v plnej hodnote nielen nahradiť, ale na vlastné náklady uviesť poškodenú vec do pôvodného stavu.
8. Žiaci sa správajú voči sebe slušne a tolerantne, neriešia osobné problémy neslušnými výrazmi, prípadne fyzickým násilím. Nezneužívajú fyzicky slabších spolužiakov na vykonávanie rôznych ponižujúcich úkonov. V prípade zistenia šikanovania, situáciu rieši triedny učiteľ.


V. Odchod žiakov

 1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si žiaci uložia svoje veci do aktovky, očistia si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyložia stoličky na lavice.
2. Týždenníci skontrolujú čistotu celej triedy. Očistia tabuľu, skontrolujú, či sú uzavreté vodovodné kohútiky a zhasnú svetlá.
3. Pod vedením učiteľa žiaci opustia triedu, v šatni sa prezlečú,  prezujú a opustia budovu školy.
4. Žiaci sa po skončení vyučovania bezdôvodne nezdržiavajú v šatni ani v priestoroch budovy školy.

5. Žiaci 1. až 4. ročníka sa po skončení vyučovania môžu zdržiavať v školskej klubovni, v ktorej vykonáva dozor asistentka učiteľa a učiteľ primárneho vzdelávania.

VI. Dochádzka žiakov do školy

1. Žiak dochádza do školy na vyučovanie a na  podujatia organizované školou pravidelne a načas.
2. Vyučovanie a podujatia organizované školou môže žiak vymeškať len pre chorobu, vážnu udalosť v rodine a nepredvídané dopravné pomery. V zásade sa nemôžu predlžovať prázdniny ani víkendy predčasným odcestovaním, ani oneskoreným pricestovaním. Zúčastňovať sa domácich alebo  zahraničných pobytov mimo prázdnin môže žiak iba v ojedinelých prípadoch s predchádzajúcim súhlasom riaditeľa školy.
3. V školskom roku môže organizovať  triedny učiteľ so svojou triedou jeden dvojdenný výlet , resp. trojdňový s jedným víkendovým dňom  na 2. stupni, na 1. stupni jeden jednodňový výlet.
4. Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známy dôvod, je povinný jeho zákonný zástupca vyžiadať si povolenie na uvoľnenie najviac z troch dní od triedneho učiteľa, na uvoľnenie z viacerých dní od riaditeľa školy na odporúčanie triedneho učiteľa.
5. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je povinný jeho zákonný zástupca oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neúčasti a vysvetliť ho do 48 hodín. V prípade, že tak zákonný zástupca neurobí a nereaguje ani na telefonické výzvy triedneho učiteľa ani do piatich dní, môže triedny učiteľ považovať neprítomnosť žiaka v škole za neospravedlnenú.
6. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný ihneď  predložiť triednemu učiteľovi hodnoverný doklad podpísaný zákonným zástupcom. Ak neprítomnosť žiaka trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak potvrdenie od lekára. Žiaci zo SZP prinesú potvrdenie od lekára na tlačive, ktoré  vydá  škola zákonnému zástupcovi žiaka. Toto potvrdenie predloží rodič žiaka najneskôr do troch dní od začiatku maródovania žiaka. Dodatočne predložené potvrdenie nemusí triedny učiteľ akceptovať, zvlášť ak sa jedná o ospravedlnenie dní z minulého mesiaca po odoslaní dochádzky na ďalšie inštitúcie.
7. Neprítomnosť na vyučovaní v škole rodičia žiaka ospravedlňujú písomne alebo telefonicky, po dodatočnom doložení písomného ospravedlnenia.
8. Ak sa krátkodobá neprítomnosť žiaka opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať lekárske potvrdenie aj od žiaka ZŠ za kratšie obdobie ako je 5 dní.
9. Uvoľnenie žiaka z posledných hodín vyučovania pre vopred známu príčinu zo závažných dôvodov, vyžiada rodič žiaka od triedneho učiteľa písomne alebo osobne.
10. Neskorý príchod na vyučovanie žiak ospravedlní u vyučujúceho v triede a u triedneho učiteľa.
11. Počas neprítomnosti si prebraté učivo žiak sám doplní a doberie, prípadne požiada o konzultáciu vyučujúceho.
12. Za neospravedlnenú absenciu bude žiak potrestaný zodpovedajúcimi výchovnými opatreniami.
13. Ak žiak ZŠ zamešká v jednom polroku 50% a viac  z plánovaného počtu hodín v predmete,  respektíve nemá splnené všetky kritériá hodnotenia a klasifikácie, bude neklasifikovaný, resp. v odôvodnených prípadoch na žiadosť zákonného zástupcu vykoná komisionálnu skúšku.

14. Ak žiak opakovane zámerne vymeškáva určité hodiny, vyučujúci rozhodne o ďalšom postupe v spolupráci s triednym učiteľom.
15. Ak má triedny učiteľ odôvodnené podozrenie , že žiak alebo jeho zákonný zástupca (rodič) porušujú povinnú školskú dochádzku žiaka, jeho neprítomnosť na vyučovaní sa považuje za neospravedlnenú.


VII. Náplň práce týždenníkov

Týždenníci sú dvaja a ich mená zapíše triedny učiteľ v prvý deň týždňa do triednej knihy. Ich povinnosti sú tieto:
1. Pripraviť pred vyučovaním kriedu a pomôcky.
2. Hlásiť neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny.
3. Hlásiť do 5 minút po zvonení, ak  nepríde učiteľ na vyučovaciu hodinu.
4. Prinášať a odnášať učebné pomôcky podľa pokynov vyučujúcich.
5. Starať sa o čistotu tabule a dohliadať na poriadok v triede po skončení každej  vyučovacej hodiny.
6. Hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára triedy.
7. Postarať sa o vetranie triedy.
8. Dozrieť na to, aby po poslednej vyučovacej hodine učebňa zostala v primeranom poriadku, (utretá tabuľa, pozbierané papiere, stoličky vyložené na laviciach, zatvorené vodovodné kohútiky, zhasnuté svetlá).

 

VIII. Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka

1. Klasifikácia žiaka na základe komisionálnej skúšky sa koná:
a) ako  rozdielová skúška
b) ako skúška  v náhradnom termíne
c) na požiadanie zákonného zástupcu o preskúšanie žiaka na konci klasifikačného obdobia do 3 dní odo dňa vydania vysvedčenia. Žiak bude preskúšaný, ak riaditeľ školy akceptuje dôvody ako opodstatnené a povolí konanie tejto skúšky
d) na základe rozhodnutia vyučujúceho, keď žiak zamešká v jednom polroku 50 a viac %  z plánovaného počtu hodín v predmete, resp. nemá splnené všetky kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov
Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný.
2. Ak má žiak na konci 2. polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov, riaditeľ školy mu umožní vykonanie opravnej skúšky. Výsledok opravnej skúšky môže byť hodnotený známkou líšiacou sa od pôvodnej známky najviac o 2 stupne.
Opravné skúšky sa konajú ako komisionálne.
3. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku stupňom prospechu nedostatočný.  Ak sa nedostaví na vykonanie komisionálnej skúšky, zostáva v platnosti pôvodné hodnotenie. Ak sa bez závažných dôvodov nedostaví na komisionálnu skúšku žiak, ktorý z daného predmetu  nebol hodnotený, bude z tohto predmetu neklasifikovaný a nemôže postúpiť do vyššieho ročníka.
4. Ak žiak neprospel a nezložil opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z viac ako dvoch predmetov, opakuje ročník. Bude zaradený do triedy nižšieho ročníka.

IX. Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí

Na požiadanie zákonného zástupcu z dôvodov aktívnej záujmovej činnosti žiaka či zo zdravotných dôvodov doložených príslušným potvrdením, môže riaditeľ školy povoliť žiakovi individuálny študijný plán alebo študijné úľavy.

Pokiaľ žiak spolu s rodinou  dlhší čas žije v zahraničí, môže riaditeľ školy vyhovieť žiadosti zákonného zástupcu žiaka  a povoliť štúdium žiaka na škole obdobného typu v zahraničí. Riaditeľ školy na základe rozhodnutia o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR stanoví, z ktorých predmetov bude musieť žiak na konci školského roka vykonať rozdielové skúšky. Určí tiež ich záväzné termíny.

 X. Pedagogický dozor nad žiakmi

Pedagogický dozor nad žiakmi plní funkciu bezpečnostnú a preventívnu a umožňuje pedagogickým zamestnancom školy priamy styk so žiakmi a tým aj aktívne, výchovné pôsobenie na žiakov mimo výchovno-vzdelávacieho procesu. Pedagogický dozor nad žiakmi v škole, resp. mimo školy patrí medzi povinnosti pedagogických zamestnancov. Vykonáva sa pri všetkých organizačných formách vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacieho procesu, učebných osnov, podujatí organizovaných školou.

1. Zamestnanci pri pedagogickom dozore sledujú a kontrolujú činnosť žiakov, sú oprávnení dávať im primerané príkazy a poučenia.
2. V škole vykonáva učiteľ dozor nad žiakmi pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri prechode žiakov v rámci školy alebo z budovy školy do iného určeného miesta, kde sa koná vyučovanie, výchovná činnosť (ihrisko, školská dielňa, pozemok, odborná učebňa a pod.)
3. Pri zabezpečovaní dozoru nad žiakmi sa postupuje podľa rozvrhu dozorov, schválených riaditeľom školy.
4. Dozor nad žiakmi v škole sa začína 15 minút pred začiatkom vyučovania a končí sa odchodom žiakov zo školy po skončení vyučovania
5. Mimo školy vykonáva učiteľ dozor nad žiakmi pri praktickom vyučovaní, pri plaveckom a lyžiarskom výcviku, v škole prírode počas účasti žiakov na súťažiach, resp. pri ich príprave a na iných podujatiach organizovaných školou, pri vychádzke, výlete a exkurzii.


 

XI. Podmienky na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia detí  a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou, násilím a šikanovaním

Škola vytvára potrebné podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím. Všetci pedagogickí zamestnanci sú povinní sústavne dbať o bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov, sledovať správanie žiakov a primeraným spôsobom ich upozorňovať na prípadné nedostatky.

V škole pracuje koordinátor prevencie drogových závislostí a výchovný poradca, ktorí koordinujú činnosť pedagógov v oblasti boja proti drogám, diskriminácií, násilia a iným negatívnym sociálno-patologickým javom. Postupujú podľa plánu činnosti na daný školský  rok.        

 

                              Prejavy šikanovania

Šikanovanie sa prejavuje v priamej podobe – fyzickými útokmi, urážlivými prezývkami, nadávkami, posmechom, tvrdými príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, odcudzenie veci a pod.

 

                                      Nepriame prejavy šikanovania

 • šikanovaný žiak nechce chodiť do školy, chodí poza školu, domov prichádza neskoro,
 • nemá priateľov, cez prestávky sa zdržiava v blízkosti učiteľov,
 • znižuje sa mu koncentrácia a výkon na vyučovaní,
 • má zničené osobné veci a školské pomôcky,
 • opakovane sa mu „ strácajú“ veci a peniaze,
 • prejavuje sa apaticky, nezúčastnene, smutne a bez nálady,
 • má problémy s verbálnym prejavom, kokce,
 • je konfliktný a náladový, tajnostkársky
 • má modriny, škrabance a tržné rany,
 • odmieta povedať, čo sa mu stalo,
 • uvádza nepravdepodobné vysvetlenie svojho správania.

 

 

Prevencia šikanovania

 • vytvorenie pozitívnej klímy v škole,
 • navodenie úzkej spolupráce medzi školou a rodinou,
 • riešenie problému šikanovania vnútorným poriadkom školy,
 • zabezpečenie dôsledného vykonávania dozoru pedagogických zamestnancov,
 • oboznámenie učiteľov s postupom školy pri zistení šikanovania,
 • realizovanie vzdelávania v oblasti prevencie šikanovania,
 • spolupráca s odborníkmi centra vých. a psychologickej prevencie a pedag.- psych. Poradňou,
 • vymedzenie oznamovacej povinnosti, pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov, v pracovnom poriadku

 

Postup pri riešení šikanovania

 • obeť napíše, prípadne nakreslí, čo sa stalo – treba si s ňou sadnúť osamote
 • agresor, prípadne agresori napíšu tiež, čo sa stalo
 • diskusia s každým členom partie/útočníkom, čo očakávame a vysvetlenie, ako porušil zásady správania
 • organizácia stretnutia s vrstovníckou skupinou agresora
 • prízvukovať agresorovi, že pri šikanovaní kohokoľvek leží zodpovednosť na všetkých, neexistujú nevinní diváci
 • zorganizovať stretnutie s rodičmi agresora i obete
 • viesť o šikanovaní záznamy
 • neuznávať falošné výhovorky
 • kontaktovať odborníka
 • využiť možnosť účasti na odborných seminároch

 

Ak je žiak ohrozovaný, fyzicky alebo slovne napádaný inou osobou musí danú skutočnosť oznámiť pedagógovi alebo na vedení školy čo najskôr. Ak o takejto skutočnosti vie zákonný zástupca musí postupovať podobne.

 

  XII. Opatrenia na zamedzenie šírenia legálnych a nelegálnych drog

Cieľom týchto opatrení, ako neoddeliteľnej súčasti  školského poriadku, je prevencia prvého užitia drogy  a zamedzenie dlhodobejšieho užívania a šírenia drog a ostatných návykových látok v škole. V súlade s článkom 33 Dohovoru o právach dieťaťa priebežne vykonávať opatrenia na ochranu pred nezákonným požívaním narkotík a psychotronických látok a redukovanie problémov, ktoré môžu nastať pre užívateľa drog v jeho sociálnom prostredí  a tiež redukcia rizika u konzumenta dostať sa do konfliktu so zákonom.

Preventívne opatrenia

1. Žiaci majú právo:

 • na štúdium, pobyt a pohyb v zdravom prostredí počas dochádzky do školy
 • na ochranu pred zneužívaním návykových látok
 • na získavanie informácií o zdravom životnom štýle a negatívnych dopadoch zneužívania návykových látok
 • na vyjadrenie sa a vlastnú obhajobu v prípade podozrenia zo zneužívania návykových látok

 

2. Žiaci sú povinní

 • dodržiavať školský poriadok
 • oznámiť ktorémukoľvek pedagógovi skutočnosť, ak žiak prinesie do školy a na školskú akciu cigarety, alkohol, iné drogy a omamné látky
 • oznámiť ktorémukoľvek pedagógovi skutočnosť, ak žiak poruší zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok v škole, v areáli školy a počas školských akcií

 

3. Žiakom je zakázané:

 • fajčiť v priestoroch školy, v areáli školy a počas činností organizovaných školou
 • prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, cigarety, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou, byť pod ich vplyvom v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou
 • prechovávať cigarety, alkoholické nápoje, drogy a omamné látky v škole, areáli školy a na akciách organizovaných školou
 • distribuovať (dávať, predávať) alkohol a iné návykové látky (drogy) ďalším osobám v škole, v areáli školy a počas akcií organizovaných školou
 • vedome nabádať alebo nútiť žiakov k fajčeniu, požívaniu alkoholických nápojov, drog a iných zdraviu škodlivých látok; tiež nabádať alebo nútiť k prechovávaniu a distribuovaniu týchto látok v škole, areáli školy a pri činnostiach organizovaných školou

 

4. Škola v záujme prevencie drogových závislostí zabezpečí:

 • evidenciu a registráciu každého človeka /vo vestibule školy/, ktorý vstúpi do budovy školy  .
 • školského koordinátora primárnej prevencie, ktorý
 • vypracuje ročný plán primárnej prevencie, ktorým sa riadia všetci pedagogickí zamestnanci školy
 • poskytuje informácie pedagógom z oblasti primárnej prevencie – metódy, formy práce,
 • koordinuje plnenie drogovej prevencie v škole
 • monitoring prevencie drogových závislostí v jednotlivých triedach prostredníctvom triednych učiteľov, ktorí  sa  pravidelne venujú preventívnym aktivitám zameraným proti šíreniu drog v školskom prostredí
 • nepretržitý priebežný monitoring zo strany všetkých učiteľov  - učitelia sú povinní registrovať zmeny v správaní žiaka a v prípade       oprávneného podozrenia z užitia alebo prechovávania  nelegálnej návykovej látky           (drogy) informovať vedenie školy a zákonného zástupcu žiaka.
 • spoluprácu všetkých pedagogických pracovníkov s výchovným poradcom a koordinátorom drogovej prevencie
 • kontrolu sociálnych zariadení, skrytých priestorov školy a areálu školy v čase prestávok
 • organizovanie zaujímavých mimoškolských aktivít a krúžkovej činnosti s cieľom odpútať žiakov od myšlienok na užívanie, prechovávanie a distribuovanie drog
 • oboznámenie rodičov s opatreniami, ktoré škola vymedzila v školskom poriadku proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí a ich zapájanie do aktivít školy v oblasti drogovej prevencie
 • využívanie odbornej pomoci pri príprave a realizácii preventívnych aktivít a  projektov a spoluprácu s centrami výchovnej a psychologickej prevencie.

 

5. Ak sa preukáže v škole alebo na akciách, ktoré škola organizuje užitie, prechovávanie, alebo distribúcia legálnych alebo nelegálnych drog, nasleduje postup:

 • učiteľ žiakovi pred svedkami drogu odoberie, uschová ju, kontaktuje rodičov a  políciu
 • riaditeľ školy privolá  záchrannú  zdravotnú     službu v prípade ohrozenia života žiaka, ktorý je podozrivý, že užil legálnu alebo nelegálnu      drogu
 • riaditeľ  školy kontaktuje zákonných zástupcov žiaka a  oznámi im  opatrenia, ktoré urobí škola
 • riaditeľ školy privolá políciu, ak žiak, v prípade podozrenia z prechovávania nelegálnej návykovej látky (drogy) v škole, odmietne kontrolu svojich osobných vecí  a ďalšie dokazovanie prevezme polícia
 • riaditeľ školy kontaktuje políciu, pri podozrení u žiaka z distribúcie drog
 • škola umožní, po prerokovaní v pedagogickej rade, po zvážení konkrétnej situácie, prerušenie štúdia žiakom, liečeným zo závislosti

 

6. Sankcie za porušenie opatrení

 • uskutoční sa pohovor žiaka s triednym učiteľom, výchovným poradcom a riaditeľom školy za prítomnosti zákonných zástupcov
 • pri prvom preukázanom užití legálnej a nelegálnej drogy, po prerokovaní v pedagogickej rade školy -  znížená známka zo správania na stupeň 2
 • pri opakovanom  preukázanom užití legálnej a nelegálnej drogy, po prerokovaní v pedagogickej rade školy -  znížená známka zo správania na stupeň 3

 

 • podľa závažnosti  vo vyššie uvedených prípadoch spolupracuje škola s  príslušným odborom sociálnych vecí, lekárom,  príslušným oddelením policajného zboru a v spolupráci so zákonnými zástupcami žiaka zvažuje aj zaradenie žiaka do preventívneho programu centra výchovnej a psychologickej prevencie alebo pedagogicko-psychologickej poradne.

 

 

XIII.  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí

 Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole ako aj so školským poriadkom oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom, čo potvrdzujú aj písomne. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom.
1. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
2. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a upravený vhodne a čisto.
3. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok , ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov.
4. Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy.
5. Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady najmä tým, že si umyje ruky po použití WC i pred každým jedlom.
6. Vyučujúci pedagóg je povinný zohľadňovať výšku a vzrast žiaka ako aj prípadné zrakové alebo  sluchové vady žiaka.
7. Pri činnostiach, pri ktorých vzniká riziko úrazu, je pedagóg pred ich začatím povinný poučiť a upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu.
8. Prvú pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy.
9. Osobitné opatrenia pri vyučovaní:

Telesná výchova
a) žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné a poriadkové predpisy, o ktorých boli vyučujúcim informovaní na úvodnej hodine telesnej výchovy,

b) na hodiny telesnej výchovy si žiak nosí kompletný telocvičný úbor a športovú obuv.


Technická výchova
a) vyučujúci je povinný preukázateľne oboznámiť žiakov so základnými požiadavkami na bezpečnosť práce s ručnými nástrojmi (napr. kladivá, skrutkovače, kliešte, pilníky, a pod.)
b) do učebne technickej výchovy smie žiak vstupovať iba v sprievode vyučujúceho a je povinný prísť na vyučovanie v primeranom pracovnom úbore)
c) žiak je zodpovedný za nástroje a náradie, ktorými je vybavené jeho pracovisko
d) na začiatku vyučovacej hodiny je žiak povinný skontrolovať si svoje pracovisko, nástroje a náradie, pričom zistené nedostatky ihneď hlási vyučujúcemu
e) žiak má zakázané pracovať s poškodeným náradím
f) počas vyučovania každý žiak sleduje výklad vyučujúceho, riadi sa jeho pokynmi a nariadeniami
g) žiaci vykonávajú len takú prácu, ktorá im bola pridelená a využívajú len tie nástroje, ktoré im boli určené.
h) žiaci pri každej práci dodržujú bezpečnostné predpisy. Rešpektujú bezpečnostné pokyny vyučujúceho pri práci s jednotlivými nástrojmi a materiálom
ch) žiak má zakázané manipulovať s elektrickým prúdom a strojovým zariadením v učebniach technickej výchovy
i) úmyselné a svojvoľné poškodenie zariadenia, nástrojov , náradia je povinný nahradiť ten kto škodu zapríčinil
j) žiak je povinný nahlásiť každý úraz vyučujúcemu, ktorý je povinný poskytnúť poranenému ošetrenie (prvú pomoc) a následne vykonať ďalšie opatrenia.
k) na konci vyučovacej hodiny je žiak povinný očistiť pracovisko, očistiť, skontrolovať a uložiť pracovné náradie.

Svet práce
a) žiaci vstupujú na školský pozemok v prítomnosti vyučujúceho a dodržujú jeho pokyny o bezpečnosti pri práci
b) žiaci sú povinní mať na vyučovacej hodine oblečené vhodné pracovné oblečenie a obuv
c) žiaci sú pri práci povinní dbať na bezpečnosť vlastnú i bezpečnosť spolužiakov.

Vyučovanie v učebni kuchynka
a) žiaci musia byť vopred oboznámené s návodom výrobcu na obsluhu a údržbu elektrických kuchynských strojov a zariadení
b) elektrické spotrebiče je oprávnený zapnúť a vypnúť len vyučujúci
c) znečistené priestory učebne sú žiaci povinní po znečistení dôkladne vyčistiť
d) žiaci sú povinní s ostrými predmetmi (napr. nôž, vidlička, nožnice, a pod.) zaobchádzať s maximálnou opatrnosťou.
e) pri odchode z učebne je vyučujúci povinný prekontrolovať, či sú všetky spotrebiče vypnuté.

Vyučovanie v učebni informatiky
a) vstup do učebne informatika majú žiaci len v sprievode vyučujúceho
b) každý žiak je povinný v učebni dodržiavať čistotu, poriadok, pracovať iba na pridelenej úlohe
c) v učebni je zakázané jesť a piť.


Bezpečnostné opatrenia v osobitných prípadoch


Plavecký výcvik
a) plavecký výcvik v škole vedie učiteľ plávania poverený riaditeľom školy s odbornou kvalifikáciou
b) pedagogický dozor pri dochádzke žiakov do plavárne zabezpečuje učiteľ školy poverený riaditeľom školy
c) cvičiteľ plávania zodpovedá za zdravie a bezpečnosť žiakov
d) žiaci sú počas plaveckého výcviku poistení pre prípady úrazového poistenia


Lyžiarsky výcvik
a) vedúci lyžiarskeho výcviku zodpovedá za riadnu prípravu a priebeh výcviku
b) lyžiarsky inštruktor zodpovedá za výcvik zvereného družstva, zdravie a bezpečnosť jeho členov a podľa pokynov vedúceho výcviku vykonáva pedagogický dozor
c) pred lyžiarskym zájazdom sú žiaci povinní priniesť prehlásenie rodičov o súhlase s účasťou
 

Škola v prírode
a) vedením školy v prírode poverí riaditeľ školy pedagogického zamestnanca školy
b) výchova mimo vyučovania v škole v prírode sa zameriava na telovýchovnú, turistickú a rekreačnú činnosť a na ochranu životného prostredia


Školské výlety a exkurzie
a) každý školský výlet, exkurzia, výcvikový zájazd, alebo iné hromadné školské podujatie musí byť dôsledne pripravený a zabezpečený
b) plán organizačných opatrení pripraví triedny učiteľ a poverený pedagogický zamestnanec, ktorý je povinný ho dať na schválenie riaditeľovi školy najmenej 1 deň pred začiatkom akcie
c) na výletoch sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a programu akcie
pedagogickí zamestnanci, ktorí sú poverení vedením výletu sú povinní žiakov vopred preukázateľne poučiť o celom programe, organizačných opatreniach a primeranom výstroji

d)pred každou mimoškolskou akciou poučí poverený vyučujúci žiakov o dodržiavaní podmienok pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, ktorý zaznamená do triednej knihy a návrhu na mimoškolskú akciu
e) žiaci musia na výlete rešpektovať príkazy dozorujúcej osoby

 

Podozrenie na výskyt prenosného parazitného ochorenia

1. Pri akomkoľvek podozrení učiteľa na možný výskyt vší (dieťa sa škrabe, je nepokojné...) oznámi túto skutočnosť vedeniu školy a zákonnému zástupcovi žiaka. Zákonný zástupca je povinný prísť po žiaka do školy (resp. niektorý z rodinných príslušníkov)

2. Triedny učiteľ odporučí zákonnému zástupcovi navštíviť obvodného lekára a účelom potvrdenia diagnózy zavšivavenia a podľa jeho pokynov zabezpečiť odvšivavenie

3. Triedny učiteľ informuje rodičov, že na škole sa vyskytli vši. Zároveň budú rodičia

informovaní, že asistenti učiteľa, s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu sa tohto ochorenia

a v súlade s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a odsúhlaseným prevádzkovým poriadkom školy, budú v žiackych kolektívoch vykonávať priebežne ranné filtre prezerania vlasovej časti a vyhotovia o tom písomný záznam a oznámia to na komunitné centrum.

Triedny učiteľ tiež požiada rodičov o súčinnosť, tzn. aby taktiež priebežne kontrolovali vlasy u svojich detí.

 

XIV. Požiadavky na verejnosť

1. Každý návštevník, ktorý vstúpi do objektu školy, je povinný ohlásiť sa službe  a uviesť účel návštevy. Návštevy sa evidujú v Knihe návštev.

 2. Verejnosti nie je dovolené vstupovať do priestorov školy počas vyučovania a po vyučovaní, pokiaľ to nie je vopred dohodnuté a povolené riaditeľom školy, alebo jeho zástupcom.

3. Učiteľ (alebo iná osoba, ktorá zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú či inú dohodnutú činnosť v školských priestoroch) je zodpovedný za kvalitu odvedenej práce v zmysle stanovených legislatívnych noriem. Ďalej za bezpečnosť a ochranu zdravia zverených žiakov a zúčastnených zamestnancov školy na predmetnej činnosti ako aj za ochranu školského majetku. Prevádzkovanie činnosti je späté s dodržiavaním daného vnútorného poriadku a všetkých interných smerníc školy.

 

XV. Záverečné ustanovenia

Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Na príprave školského poriadku sa podieľal aj žiacky parlament.

 

Školský poriadok nadobúda účinnosť 12.09.2018 a týmto dňom sa ruší Školský poriadok ZŠ v Ľutine z 05.09.2017.

 

Školský poriadok prerokovaný v pedagogickej rade dňa  12.09.2018.

                                                                                           

                                                                                                                                     Mgr. Ján Sciranka      
                                                                                                                                                                                                                      riaditeľ Základnej školy v Ľutine

Aktuality

Kontakt

 • Základná škola
  Ľutina 4
  08257 Ľutina
 • 051 4596234
  091 7476292


  Úradné hodiny - vedenie školy
  Po: 13:00 - 15:00
  Ut: 13:00 - 15:00
  St: 10:00 - 15:00
  Št: 8:00 - 15:00

  Úradné hodiny - hospodársko-správny úsek
  Po, Ut, St, Št: 8:00 - 14:00

  e-mail školy: zs@zslutina.edu.skFotogaléria