Navigácia

SÚČASNOSŤ NAŠEJ ŠKOLY

 

Základná škola v Ľutine sa nachádza v peknom  a tichom prostredí  pod Čergovom. Školský areál je ozdobený parkom, v ktorom sú vysadené rôzne dreviny, slúžiace aj  na terénne vyučovanie. Pri škole je trávnaté športové ihrisko, ktoré žiaci využívajú na pohybové aktivity a relax počas prestávok v letnom období. Za školou rastú ovocné stromy. Vždy v jeseni  sa  žiaci spolu s vyučujúcimi zúčastňujú zberu a chutné ovocie konzumujú v škole až do zimy. Od školského roku 2011/2012 si žiaci spestrujú vyučovacie hodiny v ekoučebni, ktorá je tiež pri školskom parku. Popri školskom areáli tečie potôčik Martinov a častými návštevníkmi okolia školy sú aj lesné zvieratká.

Základná škola v Ľutine nadobudla právnu subjektivitu  1. júla 2002. V školskom roku 2009/2010 bola budova  zrekonštruovaná a dostala nový vzhľad.

Naša škola je plnoorganizovaná a v školskom roku 2018/2019 ju navštevuje 140 žiakov z obcí Ľutina, Olejníkov a Jakovany . Žiaci sa vzdelávajú v jedenástich triedach. V škole sú dve  špeciálne triedy. Súčasťou učební je posilňovňa, školská dielňa, školská kuchynka, jazykové laboratórium a počítačová miestnosť. V škole je školská knižnica , ktorá je každoročne dopĺňaná knihami pre žiakov a odbornou literatúrou pre pedagógov.  V budove školy sa nenachádza školská jedáleň, no žiaci a zamestnanci školy majú možnosť stravovať sa  v školskej jedálni, ktorá je v budove Cirkevnej materskej školy sestry Jozafáty v Ľutine.

V školskom roku 2008/2009 bol vypracovaný školský vzdelávací program, v ktorom bolo vytýčené koncepčné zameranie školy na základe požiadaviek rodičovskej verejnosti, žiakov a zriaďovateľa. Každý školský rok sa školský vzdelávací program reviduje o nové učebné plány pre ďalšie ročníky podľa platnej legislatívy. Podľa potrieb školy a pri zmenách ŠVP sa školský vzdelávací program  v príslušnom školskom roku upravuje. Od školského roka 2015/2016 sa v prvom a piatom ročníku vyučuje podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu.

V škole sa vyučujú 2 cudzie jazyky. Anglický jazyk sa vyučuje už od 1. ročníka ako prvý hlavný jazyk. Nemecký jazyk sa vyučuje od 5. ročníka ako druhý vyučovací jazyk.

Škola  úspešne organizuje lyžiarsky kurz pre 7. – 9. ročník a aj školu v prírode pre I. stupeň.

Žiaci našej školy sa môžu zapájať do bohatej krúžkovej činnosti. V súčasnosti pracuje na škole 11 rôznych krúžkov. Pre žiakov ročníkov 1.-4. je zriadená školská klubovňa. Cieľom klubovne je poskytnúť zázemie pre záujmové a spontánne činnosti a pokojový režim  deťom, ktoré po vyučovaní čakajú na krúžok, poprípade i tým deťom, ktoré neodchádzajú domov bezprostredne po skončení vyučovania.

Základná škola má kvalitné personálne obsadenie, všetci jej pracovníci spĺňajú kvalifikačné predpoklady odbornej a pedagogickej spôsobilosti. Vedenie ZŠ tvorí riaditeľ a zástupkyňa  riaditeľa školy. Zástupkyňa má na starosti výchovno – vzdelávaciu činnosť na celej škole. Súčasťou širšieho vedenia školy sú vedúci PK pre humanitné a prírodovedné predmety a MZ, výchovná poradkyňa, vedúca CVČ a predseda OZ ZO. V ZŠ je zamestnaných 15 pedagogických zamestnancov, z toho 5 vyučuje na I. stupni, 8 na druhom stupni, 2 pedagogičky pre špeciálne triedy a 2 asistentky učiteľa. Súčasťou školy sú aj štyria nepedagogickí zamestnanci : ekonómka, údržbár, školníčka a upratovačka.

Škola aktívne spolupracuje so spádovými obcami.  Pravidelne pripravuje a zabezpečuje kultúrno-výchovné programy  pre významné príležitosti.  Naši žiaci a pedagógovia sa zúčastňujú aj  na podujatiach organizovaných obcami.

 Škola a triedni učitelia úspešne spolupracujú s rodičmi našich žiakov pri organizovaní exkurzií, zábavných, kultúrnych a iných podujatí venovaným deťom.

 Pri škole aktívne pracuje  rada rodičov a rada školy. V priebehu školského roka škola v spolupráci s rodičovskou radou organizuje celoškolské plenárne rodičovské združenie a podľa potreby vždy aj  triedne rodičovské aktívy.

  Škola spolupracuje aj s CPPPaP v Sabinove a CŠPP Lipanoch, CVČ v Sabinove, ale aj inými ZŠ pri organizovaní rôznych súťaží a podujatí. 

                                                                                                                                     Mgr. Ján Sciranka

Aktuality

Kontakt

 • Základná škola
  Ľutina 4
  08257 Ľutina
 • 051 4596234
  091 7476292


  Úradné hodiny - vedenie školy
  Po: 13:00 - 15:00
  Ut: 13:00 - 15:00
  St: 10:00 - 15:00
  Št: 8:00 - 15:00

  Úradné hodiny - hospodársko-správny úsek
  Po, Ut, St, Št: 8:00 - 14:00

  e-mail školy: zs@zslutina.edu.skFotogaléria